since:2000/08/02
最終更新日:2019/06/15

     


試合結果

的中記録

部員紹介

リンク集

管理人へ

部員用

四年生

参年生

弐年生壱年生
 

「記録」とは
正規練または試合における20射の自己最高的中のこと。10中以上から記録と認められる。
Copyright (C) 2009-2010 Hitotsubashi University Kyudou Club. All Rights Reserved.